Ochrona danych

Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe są przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska z siedzibą przy ul. Czesława Tańskiego 16 w Stargardzie (73-102).

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:
- maila na adres: mplonka@centrum.stargard.pl
- pismo na adres siedziby Administratora

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?
Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej, monitoringu naszej siedziby oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzamy:
- w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO
- w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszej siedzibie oraz marketingu bezpośredniego naszych usług; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO

V. Odbiorcy danych
W niektórych przypadkach, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
- podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia np. świadczące usługi IT, kurierskie, doradcze, księgowe czy prawne
- podmioty upoważnione z mocy prawa

VI. Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji i wykonania zawartej z nami umowy, jednak nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń i niż pozwalają na to przepisy prawa rachunkowego.

VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:
- prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania
- prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
- w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy przekazane nam dane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VIII. Monitoring wizyjny
- Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia na terenie naszej siedziby, w szczególności przy wjeździe na teren naszej firmy, na głównym placu oraz w halach.
- Zapisy z monitoringu przechowywane będą - w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 90 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu - termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.

Pliki do pobrania:
- KLAUZULA informacyjna dot. przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu wizyjnego
- KLAUZULA rekrutacyjna
- KLAUZULA informacyjna dla osób kontaktujących się z naszą firmą
- KLAUZULA informacyjna dla kontrahenta